Privacyverklaring

Informatie voor patiënten

PRIVACYVERKLARING Tandartspraktijk Medisch Centrum Putstraat

(hiena TandartsMCP te noemen)

 

TandartsMCP is een tandartspraktijk gevestigd te Landgraaf aan de Putstraat 32 met KvK nummer 59408545. Wanneer u ervoor kiest om met ons in contact te treden voor specifieke tandheelkundige producten, worden er persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt door TandartsMCP . TandartsMCP  vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Dit betekent dat TandartsMCP deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt en dat TandartsMCP  zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Verordening”) die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

TandartsMCP  kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

 

Deze privacyverklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat uw rechten dienaangaande zijn.

 

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de zorg voor u als patiënt doeltreffend, veilig en verantwoord te kunnen verlenen. Er zijn persoonsgegevens nodig om de behandelovereenkomst tot stand te brengen zoals o.a. voor- en achternamen, woonadres en rekeninggegevens.

 

Inschrijving via website
Wanneer u als geïnteresseerde een aanmeldformulier invult op de website of landing page van TandartsMCP verzamelen wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en geboortedatum. We gebruiken deze gegevens om telefonisch of per email contact op te nemen met u en zo mogelijk een aanbod voor een tandartsbehandeling te doen.

 

Bewaren van persoonsgegevens


TandartsMCP bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld noodzakelijk is. Echter, in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving het vereist is dat de persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden zal TandartsMCP  deze gegevens gedurende deze termijn bewaren. Dit is onder meer van toepassing bij de inspectie voor de gezondheidszorg en bij de belastingdienst.

 

Inschrijvingen via website

Wanneer u als geïnteresseerde een inschrijving op de website van TandartsMCP heeft ingevuld wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen door ons of een door ons ingeschakelde derde partij.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

 

TandartsMCP schakelt bij de verwerking van de persoonsgegevens ook derden in. In dat geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van TandartsMCP door een derde partij verwerkt namens ons. Deze derde partij heet in dit geval een ‘verwerker’. TandartsMCP  heeft afspraken met haar verwerkers gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een verwerkersovereenkomst en zorgen ervoor dat de verwerker net zo secuur met de persoonsgegevens omgaat als TandartsMCP .

 

TandartsMCP geeft in geen geval persoonsgegevens door aan ontvangers buiten de Europese Unie.

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

 

TandartsMCP doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van  TandartsMCP en eventuele externe medewerkers die door TandartsMCP  zijn ingehuurd hebben een geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die TandartsMCP  verwerkt. Er zijn verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen met state of the art beveiligingssystemen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

 

Rechten van betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens

 

Wanneer u informatie wil ontvangen over de persoonsgegevens die TandartsMCP heeft verzameld kan hiervoor een aanvraag gedaan worden.

 

Alle betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot het opvragen van hun eigen persoonsgegevens:

 

  • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens
  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens
  • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens
  • Recht om vergeten te worden
  • Recht op het overdragen van gegevens

 

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kan worden ingediend via een email naar [email protected]

 

Ook bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met [email protected]

 

Wanneer een betrokkene een klacht wil indienen omtrent de verzameling of verwerking van de persoonsgegevens kunnen betrokkenen contact opnemen met de directie van @ via: [email protected]. Tevens kan de betrokkene een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

 

Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Toestemming

 

TandartsMCP vraagt u tijdens het registratieproces expliciet om toestemming voor het gebruik van uw medische gegevens terzake uw gebit. Deze medische gegevens terzake uw gebit kunnen worden gedeeld met (sub)verwerkers om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Soort verwerkingen

 

Alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen TandartsMCP  zijn opgenomen in het zogenaamde verwerkingsregister. Een verwerkingsregister is een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen TandartsMCP . Het register van verwerkingsactiviteiten is een verplichting vanuit de Verordening. Het verwerkingsregister mag door u worden ingezien en is op te vragen via  [email protected].

 

Profilering

 

TandartsMCP verwerkt geen persoonsgegevens op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft.

 

 

Cookies

 

TandartsMCP maakt gebruik van cookies tijdens een bezoek op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u de TandartsMCP website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor een computer. Wel bevatten deze cookies informatie over het bezoek aan de website of over het gebruik van sociale media op deze website.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Voor de verwerkingen van gegevens behorend bij hun werkzaamheden zijn met het team van TandartsMCP alsmede met onze verwerkers duidelijke afspraken gemaakt. Er is minimale toegang tot uw persoonsgegevens zodat alleen de direct betrokken medewerkers inzage hebben. Binnen TandartsMCP  is de directie aangewezen als privacy team. Het privacy team is te bereiken via  [email protected].

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 24-01-2020.